فایل های صوتی

کسب پول بیشتر از معماری و ساختمان هدف همه ماست! وقت آن رسیده که آگهی های استخدام معمار را از ذهن خود پاک کنیم! به عنوان یک معمار می توانیم بیزینس معماری حرفه ای خود را ایجاد کنیم!

تجربیات دفترهای معماری در سرتاسر دنیا و نکات مهم در بازاریابی معماری و بیزینس آن را در فایل های صوتی دنبال کنید.