تکنیک های آنالیز شهری

یکی از مهمترین زمینه ها در حرفه شهرسازی استفاده از تکنیک های آنالیز شهری است.

تحلیل و آنالیز مشکلات شهری یکی از مراحل مهم در تصمیم سازی شهرسازان است

شهرها همواره موضوع تحقیقات بی شماری بوده اند.

از یک سو، انسان ها سعی بر آن دارند تا به شهرها بر اساس فعالیت هایشان شکل دهند

و از سوی دیگر شهرها خود فعالیت ها و رفتارهای انسانی را آسان و یا محدود می نمایند.

با توجه به اهمیت فوق العاده شهرها نیاز به مطالعات جامع و معرفی تکنیک های آنالیز شهری در کشور ما به شدت احساس می شود.

نتیجه این مطالعات می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات شهری باشد.

تکنیک های آنالیز شهری

تکنیک های آنالیز شهری

تکنیک های آنالیز شهری و تاثیرات آنها در تصمیم سازی شهرسازان

شهرسازی فرایندی طولانی مدت و هزینه بر است.

فاکتورهای درگیر در طراحی و برنامه ریزی شهری بسیار زیاد می باشد.

بنابراین مانند معماری یا سایر رشته های هنری نمیتوان به راحتی در زمینه شهری به تصمیم سازی پرداخت.

تکنیک های آنالیز  مانند چیدمان فضا کمک می کند تا نتابج طرح های شهری پیش از اجرای آنها سنجیده شود.

.

.

نمایش یک نتیجه