سرعت انجام پروژه ها را به حداکثر برسانید

تومان

سرعت انجام پروژه ها از مسائل اساسی برای هر معمار است. معمار ها هر روز با چالش های کاری زیادی درگیر هستند : مدیریت کارفرما ، پیمانکاران ، سر و کار داشتن با نرم افزارهای مختلف ، قرارداد ها و …

این کتابچه به بررسی راهکارهایی برای افزایش میزان عملکرد شما و کاهش کارهای غیر ضروری پرداخته است.

دکمه اشتراک گذاری تلگرام

توضیحات

سرعت انجام پروژه ها را به حداکثر برسانید

سرعت انجام پروژه ها از مسائل اساسی برای هر معمار است. معمار ها هر روز با چالش های کاری زیادی درگیر هستند : مدیریت کارفرما ، پیمانکاران ، سر و کار داشتن با نرم افزارهای مختلف ، قرارداد ها و …

این کتابچه به بررسی راهکارهایی برای افزایش میزان عملکرد شما و کاهش کارهای غیر ضروری پرداخته است.

ساختمان ها روز به روز پیچیده تر می شود. و نیاز به طراحی و مدیریت هوشمندانه تر بیشتر و بیشتر می شود. چگونه می توانیم از زمان بهترین بهره را ببریم؟

چگونه می توانیم بهتر و سریعتر طراحی کنیم؟

در این مجموعه به بررسی ۲۱ راهکار برای انجام کارها به صورت سریعتر و هوشمندانه تر پرداخته ایم

برنامه ریزی کنید

زمان را در تله بیاندازید

اطلاعات خود را مدیریت کنید و …

 

دکمه اشتراک گذاری تلگرام