نرم افزار دپس مپ در فرایند تحلیل و آنالیز با استفاده از تکنیک چیدمان فضا به منظور تحلیل و آنالیز اطلاعات شهری و معماری می توان از روش شناخت کمی از طریق تکنیک چیدمان فضا در نرم افزار دپس مپ استفاده نمود. آنالیزهای VGA یا visibility graph analysis  به عنوان آنالیز اصلی برای بررسی روابط […]

    ادامه مطلب