پلان ساختمانی متنوع از طریق طراحی پارامتریک دفتر معماری Wallgren Arkitekter و کمپانی سوییسی BOX Bygg ابزار پارامتریکی را برای طراحی پلان ساختمانی با شرایط مختلف ایجاد کرده اند که Finch نام دارد. این الگوریتم می تواند بر اساس مشخصات تعیین شده سایت پروژه ، به تعداد متنوع پلان ساختمانی ایجاد کند. این الگوریتم طراحی […]

ادامه مطلب