نرم افزار دپس مپ در فرایند تحلیل و آنالیز با استفاده از تکنیک چیدمان فضا به منظور تحلیل و آنالیز اطلاعات شهری و معماری می توان از روش شناخت کمی از طریق تکنیک چیدمان فضا در نرم افزار دپس مپ استفاده نمود. آنالیزهای VGA یا visibility graph analysis  به عنوان آنالیز اصلی برای بررسی روابط […]

    ادامه مطلب

    روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری روش چیدمان فضا چیست ؟ یکی از اهداف مهم طراحی شهری ارتقای کیفی محیط زیست شهروندان و تعامل مثبت آنان با فضای کالبدی شهر است. به منظور دستیابی به چنین هدفی درفرایند طراحی شهری ، سناریویی تعریف می گردد که بهبود ارتباط انسان ها با یکدیگر و با […]

    ادامه مطلب